Hantering av
personlig information

När du anmäler intresse för samarbete med Agent Smith behandlar vi dina personuppgifter för att matcha din
erfarenhet mot våra behov av kreatörer/konsulter (underleverantörer) och för att kontakta dig. Den rättsliga
grunden för vår behandling är Agent Smiths berättigade intresse av att utvärdera och kontakta potentiella
underleverantörer som anmäler intresse för samarbete med oss. Vi behandlar bara de personuppgifter du själv
väljer att dela med oss och lagrar uppgifterna som längst i sex månader. Du kan när som helst begära att vi ska radera dina personuppgifter som du lämnat i en intresseanmälan.


Inleds ett samarbete behandlar vi dina personuppgifter för att kunna administrera detta samarbete. Den rättsliga grunden för behandlingen är fullgörande av avtal. I detta fall behandlar vi dina personuppgifter så länge samarbetet varar. När samarbetet upphört behandlar vi fortsatt sådana personuppgifter som är nödvändiga för att administrera det upphörda samarbetet, exempelvis dina kontaktuppgifter samt dokumentation av överenskommelser och bokföringsunderlag. Sådana uppgifter lagras så länge det är nödvändigt enligt gällande regler om reklamation, preskription och bevarande av räkenskapsmaterial. Den rättsliga grunden för sådan lagring är vårt berättigade intresse av att göra gällande, fastställa och försvara rättsliga anspråk samt för bevarande av räkenskapsmaterial fullgörande av rättslig förpliktelse.


Under den tid vårt samarbete pågår kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till potentiella eller befintliga kunder i syfte att kunna erbjuda dig uppdrag eller för att administrera uppdrag du arbetar med, samt till samarbetspartners för att i övrigt administrera vårt samarbete.

Vi använder oss av programvaror och tjänster som tillhandahålls av IT- och programvaruleverantörer. Det innebär att dina personuppgifter på uppdrag av oss behandlas även av dessa leverantörer. Sådan behandling kan även innebära att dina personuppgifter behandlas i leverantörens utrustning utanför EU/EES under iakttagande av lämpliga säkerhetsåtgärder när det är tillåtet enligt gällande dataskyddslagstiftning.


Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, samt att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan också kontakta oss om du vill begränsa eller invända mot behandlingen samt begära radering eller flytt av personuppgifter. Du har också möjlighet att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.